IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 107 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Wykaz zmian w prawie oświatowym od 1 września 2023 r.
 • Obowiązki Dyrektora Przedszkola we wrześniu i październiku wraz z kalendarium
 • Treść statutu przedszkola w nowym brzmieniu oraz wykaz błędnych zapisów w statutach
 • Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy przedszkola, program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2023/2024 i inne dokumenty organizacyjne
 • Dokumentacja kadrowa po nowelizacji Karty Nauczyciela obowiązującej od 28.07.2023 r.
 • Dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela wg aktualnych przepisów
 • Treści uchwał Rady Pedagogicznej oraz Zarządzeń Dyrektora na początek roku szkolnego.

Z 1 września 2023 r. weszło w życie wyjątkowo wiele nowych przepisów oświatowych. Gros z nich dotyczy organizacji pracy szkoły oraz praktyki zawodowej kadry nauczycielskiej.

Wśród najnowszych zmian prawnych istotne dla przedszkoli są w szczególności:

 • ✔ Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela:
  • Doprecyzowania w zakresie oceny pracy nauczycieli, przygotowania do zawodu nauczyciela osoby bez wykształcenia pedagogicznego,
  • Zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zasadach przyznawania prawa do emerytury poszczególnym grupom nauczycieli
  • Wprowadzenie nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w 2023 r. z okazji 250. rocznicy istnienia KEN.
 • ✔ Zmiany w ustawie Prawo oświatowe:
  • Nowe procedury w zakresie tworzenia zespołów placówek,
  • Wzmocnienie nadzoru nad placówkami niepublicznymi,
 • ✔ Inne ważne zmiany:
  • Rozszerzenie grupy nauczycieli uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych,
  • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w przypadku posiadania co najmniej 10-letniego okresu pracy w szkole,
  • Inne rozwiązania przejściowe w zakresie awansu zawodowego,
  • Przyznanie wsparcia dla nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych poprzez bony na zakup laptopów,
  • Doprecyzowania i zniesienia w zakresie organizacji kształcenia dla dzieci z Ukrainy.

W ślad za zmianami prawnymi, jak zawsze idą zmiany w przedszkolnej dokumentacji. Aby uzyskać gwarancję poprawności dokumentów, warto skorzystać ze wzorów opracowanych przez ekspertów – Romana Lorensa oraz Dariusza Skrzyńskiego, którzy opracowali dla Państwa najnowszy pakiet: „WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji”

Stan prawny na 01.09.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1258)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
 • Ustawę z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304) – art. 21.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 312)
IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 107 dokumentów

Wydanie WRZESIEŃ 2023 r. obejmuje

I. Zmiany w prawie oświatowym

 1. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2023 roku
 2. Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym

II. Obowiązki dyrektora

 1. Obowiązki dyrektora na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 2. Obowiązki dyrektora we wrześniu 2022 r.
 3. Obowiązki dyrektora w październiku 2022 r.
 4. Obowiązki dyrektora związane ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego
 5. Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej - scenariusz

III. Prawo wewnątrzszkolne

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie organizacji pracy
 2. Statut przedszkola
 3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu

IV. Nadzór pedagogiczny

 1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
 3. Procedury nadzoru pedagogicznego

V. Plan pracy

 1. Roczny plan pracy przedszkola
 2. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

VI. Organizacja roku szkolnego - arkusz organizacji

 1. Wniosek do organizacji związkowej o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny
 3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji przedszkola

VII. Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego

 1. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki
 2. Przykładowy plan pierwszego zebrania z rodzicami
 3. Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną

VIII. Zarządzenia dyrektora

 1. Zarządzenie dyrektora o powierzeniu funkcji wicedyrektora
 2. Zarządzenie dyrektora w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP
 3. Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego

IX. Awans zawodowy

 1. Informacja o braku możliwości rozpoczęcia okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 2. Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 3. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu - nauczyciel akademicki
 4. Informacja o wyrażeniu zgody na skrócenie okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 5. Zawiadomienie o kontynuowaniu awansu na stopień nauczyciela mianowanego

X. Sprawy kadrowe

 1. Akt mianowania - instrukcja wypełniania
 2. Akt mianowania
 3. Pismo dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu - przyznanie mentora
 4. Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 5. Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę
 6. Wypowiedzenie zmieniające w zw. ze zmianą regulaminu wynagradzania
 7. Oświadczenie nauczyciela - tytuł naukowy
 8. Oświadczenie nauczyciela o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy
 9. Przekształcenie okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 10. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu_nauczyciel 5 lat i dorobek zawodowy
 11. Podwyżki dla pracowników samorządowych
 12. Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
 13. Świadectwo pracy
 14. Skierowanie na badanie wstępne
 15. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 16. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 17. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
 18. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 19. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 20. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 21. Pozew o uchylenie kary porządkowej
 22. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 23. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
 24. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
 25. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 26. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 27. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
 28. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego
 29. Umowa o pracę - art.10 ust. 9 - instrukcja wypełniania
 30. Umowa o pracę - art.10 ust. 9
 31. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN - instrukcja wypelniania
 32. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN
 33. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3
 34. Umowa o pracę - art.10 ust.3b KN - instrukcja wypełniania
 35. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3b KN
 36. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 org.
 37. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 zast.
 38. UMOWA O PRACĘ - art.17 - instrukcja wypełniania
 39. UMOWA O PRACĘ - art.17
 40. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN - instrukcja wypełniania
 41. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN
 42. Oświadczenie nauczyciela o pozostawaniu w jednym stosunku pracy (dot. nagrody specjalnej)
 43. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z uzasadnieniem po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela
 44. Informacja dla nauczyciela początkującego o terminie lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu
 45. Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli
 46. Zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę w warunkach art. 25(1) § 4 pkt 4 Kodeksu pracy
 47. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego i dyscyplinarnego pracownika z art. 15 Prawa oświatowego
 48. Pismo informujące pracownika o zmianie regulaminu wynagradzania

XI. Ocena okresowa pracowników niepedagogicznych

 1. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w placówce oświatowej
 2. Regulamin okresowej oceny pracowników
 3. Odwołanie od oceny okresowej
 4. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej

XII. Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Organizacja wycieczek szkolnych

 1. Karta wycieczki
 2. Regulamin uczestnika wycieczki
 3. Preliminarz wycieczki
 4. Informacja dla rodziców uczniów / prawnych opiekunów – uczestników wycieczki
 5. Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce
 6. Lista uczestników wycieczki
 7. Rozliczenie finansowe wycieczki

XIII. Ocena pracy

 1. Nazwa dokumentu i jego treść
 2. Arkusz oceny pracy nauczyciela
 3. Karta oceny pracy
 4. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 5. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
 6. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 7. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 8. Wniosek o ocenę pracy
 9. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 10. Wskazanie kryterium oceny pracy nauczyciela
 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela

XIV. Dokumentacja wspomagająca

 1. Procedura obserwacji zajęć
 2. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej

XV. Narzędzia PPP

 1. Arkusz rozmowy pedagoga z rodzicami dziecka z trudnościami
 2. Arkusz rozpoznawania zainteresowań dziecka w przedszkolu
 3. Arkusz diagnostyczny: Rozpoznawanie trudności w funkcjonowaniu dziecka w życiu przedszkola
 4. Współpraca pedagoga specjalnego z psychologiem w przedszkolu
 5. Wywiad pedagoga z rodzicami dziecka wykazującego uzdolnienia w zakresie czytania i pisania
 6. Zestawienie potrzeb specjalnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola ogólnodostępnego
 7. Plan pracy pedagoga specjalnego na rok szkolny 2023 2024

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

IX

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

15 zestawów | 107 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
  2. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
  3. Styczeń 2024. Podsumowanie I półrocza 2023/2024.
  4. Marzec 2024. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  5. Maj 2024. Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny