III

2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola. Organizacja pracy I bieżące funkcjonowanie placówki.

17 zestawów | 110 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Nowe wzory umów o pracę po zmianach w Kodeksie pracy 2023 r.
 • Dokumentację związaną z rozwiązaniem i zmianą umów o pracę z nauczycielami
 • Wnioski o urlopy opiekuńcze zgodne z nowym KP
 • Regulamin, oświadczenia, wnioski dotyczące świadczenia pracy zdalnej wg nowych przepisów
 • Dokumentację na konkurs dyrektora przedszkola
 • Arkusze kontroli, plany i instrukcje
 • Uchwały i wnioski w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego.

Już od 26 kwietnia zaczną obowiązywać nowe regulacje związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela.

Oznacza to dostosowanie dokumentacji kadrowej – treści i rodzaju umów o pracę, aneksach do nich oraz wypowiedzeniach. Ponadto nowelizacja Kodeksu pracy to także zmiany w urlopach rodzicielskich, możliwość pracy zdalnej oraz zwolnienia ze świadczenia pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrekcji przedszkoli przygotowaliśmy kompletną Dokumentację Dyrektora Przedszkola z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MARZEC-MAJ 2023. Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola. Organizacja pracy i bieżące funkcjonowanie placówki.

Stan prawny na 03.04.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym Karty Nauczyciela)
 • Ustawę Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • Ustawę Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2023 poz. 108)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
 • Ustawę Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
III

2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola. Organizacja pracy I bieżące funkcjonowanie placówki.

17 zestawów | 110 dokumentów

Wydanie MARZEC 2023 r. obejmuje

I. Obowiązki dyrektora

 1. Obowiązki dyrektora w marcu 2023 r.
 2. Obowiązki dyrektora w kwietniu 2023 r.
 3. Obowiązki dyrektora w maju 2023 r.

II. Prawo wewnątrzszkolne

 1. Projekt zmian w statucie przedszkola
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

III. Organizacja roku szkolnego

 1. Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacji
 2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny
 3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie arkusza organizacji przedszkola

IV. Konkurs na dyrektora przedszkola

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu i koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 7. Oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną
 8. Opinia Rady Pedagogicznej do oceny pracy dyrektora

V. Umowy po zmianach w Kodeksie pracy

 1. Odmowa dyrektora na wniosek o zmianę warunków zatrudnienia (art. 293 Kodeksu pracy)
 2. Pismo do związków zawodowych o zamiarze rozwiązania umowy o pracę na czas określony (dotyczy nauczyciela)
 3. Pismo do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy pracownika zatrudnionego na czas określony/nieokreślony
 4. Umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym
 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym (dotychczasowym kontraktowym)
 7. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem na zastępstwo
 8. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym
 9. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym (w przypadku braku oceny pracy)
 10. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem zawarta w ramach potrzeb podyktowanych organizacją nauczania
 11. Umowa o pracę na czas określony z osobą nieposiadającą kwalifikacji (przyczyny organizacyjne)
 12. Umowa o pracę na okres próbny
 13. Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela z osobą nieposiadającą kwalifikacji
 14. Umowa o pracę z nauczycielem początkującym bez przygotowania pedagogicznego
 15. Wniosek nauczyciela o zmianę warunków zatrudnienia (art. 293 Kodeksu pracy)
 16. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony/nieokreślony
 17. Umowa o pracę wg art. 15 – osoba niebędąca nauczycielem

VI. Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli

 1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 3. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
 4. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
 5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
 6. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
 7. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 9. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
 13. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
 14. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 15. Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe
 16. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 17. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy
 18. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 19. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy
 20. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę na inne stanowisko w tym samym przedszkolu
 21. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tym samym przedszkolu
 22. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 23. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN
 24. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 25. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych

VII. Urlop opiekuńczy

 1. Wniosek o urlop opiekuńczy – nauczyciel
 2. Wniosek o urlop opiekuńczy - pracownik niepedagogiczny

VIII. Badania dotyczące alkoholu i narkotyków

 1. Obwieszczenie o badaniu kontroli trzeźwości pracownika
 2. Protokół kontroli trzeźwości pracownika
 3. Regulamin pracy
 4. Rozdział do Regulaminu Kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników

IX. Elastyczna organizacja pracy

 1. Decyzja dyrektora w sprawie elastycznej organizacji pracy pracownika niepedagogicznego
 2. Wniosek o elastyczną organizację pracy – pracownik niepedagogiczny
 3. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela w placówce feryjnej
 4. Decyzja dyrektora w sprawie obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela (art. 67g Karty Nauczyciela)
 5. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela nieposiadającego prawa do urlopu wychowawczego
 6. Skierowanie na badanie lekarskie
 7. Statystyczna karta wypadku przy pracy

X. Polecenie pracy zdalnej

 1. Polecenie pracy zdalnej
 2. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej
 3. Regulamin pracy zdalnej
 4. Wniosek o okazjonalną pracę zdalną
 5. Wniosek o pracę zdalną
 6. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej
 7. Karta oceny ryzyka zawodowego
 8. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej
 9. Oświadczenie pracownika o posiadaniu bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy zdalnej
 10. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej
 12. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym i z informacją określającą zasady bhp
 13. Porozumienie z nauczycielem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje regulamin pracy zdalnej)
 14. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje regulamin pracy zdalnej)
 15. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy nie funkcjonuje regulamin pracy zdalnej)
 16. Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 17. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia (praca zdalna)
 18. Wniosek pracownika o pracę zdalną (gdy pracodawca musi uwzględnić wniosek)
 19. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej

XI. Dyrektor - pracodawca

 1. Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy
 2. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych

XII. PPK

 1. Deklaracja rezygnacji z PPK
 2. Wniosek o przystąpienie do PPK

XIII. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 1. Wiosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – pracownik niepedagogiczny
 2. Wiosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – nauczyciel

XIV. Arkusze kontroli, obserwacji i inne

 1. Arkusz kontroli realizacji godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa dzieciom
 3. Arkusz obserwacji nauczyciela początkującego
 4. Arkusz samooceny lub analizy działań nauczyciela
 5. Wzór pisma do dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej

XV. Instrukcje. Kwalifikacje

 1. Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego
 2. Kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych

XVI. Narzędziownik nauczyciela

 1. Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami
 2. Zgoda na podawanie leków dziecku

XVII. Dzieci z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy

 1. Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do przedszkola
 2. Procedura rekrutacji cudzoziemców do przedszkoli
 3. Umowa o pracę z pomocą nauczyciela (osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej do pomocy w oddziale gdzie są uczniowie cudzoziemcy)
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 5. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

III

2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola. Organizacja pracy I bieżące funkcjonowanie placówki.

17 zestawów | 110 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  2. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  3. Maj 2023. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.
  4. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
  5. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny