V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

23 zestawów | 76 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Regulamin pracy placówki po 26.04.2023 r. (po nowelizacji KP)
 • Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie (po nowelizacji KP)
 • Uchwały Rady Pedagogicznej i inne dokumenty związane z arkuszem organizacji pracy przedszkola
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i inne dokumenty sprawozdawcze
 • Dokumentacja związana z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej, urlopem opiekuńczym, badaniem trzeźwości po 26.04.2023 r.
 • Wzór świadectwa pracy od 23.05.2023 r.
 • Dokumentacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w zależności od daty rozpoczęcia stażu
 • Dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela początkującego

Od 26 kwietnia obowiązują nowe regulacje związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela.

W konsekwencji nowe brzmienie uzyskuje m.in. Regulamin pracy placówki oraz Statut. Nowością są także dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zwolnieniem z pracy z powodu siły wyższej, czy badaniem trzeźwości.

W okresie maj-sierpień br. niezbędne są także nowe dokumenty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, które wynikają z nowych regulacji i procedur awansu obowiązujących od września 2022 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrekcji przedszkoli przygotowaliśmy kompletną Dokumentację Dyrektora Przedszkola z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MAJ-SIERPIEŃ 2023. Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Dla Państwa wygody, dokumentację awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego uporządkowaliśmy w osobnych pakietach według daty rozpoczęcia stażu i obowiązującej ścieżki awansu. Ponadto, jak zawsze, wyodrębniliśmy dokumentację obligatoryjną, czyli wymaganą przepisami prawa, oraz dokumentację wspomagającą pracę Dyrektora Przedszkola.

Stan prawny na 29.05.2023 r.

Publikacja uwzględnia m.in.:

 • Ustawę z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)
 • Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym Karty Nauczyciela)
 • Ustawę Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914)
 • Ustawę Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

23 zestawów | 76 dokumentów

Wydanie MAJ 2023 r. obejmuje

I. Obowiązki dyrektora

 1. Obowiązki dyrektora w czerwcu 2023 r.
 2. Obowiązki dyrektora w lipcu 2023 r.
 3. Obowiązki dyrektora w sierpniu 2023 r.

II. Prawo wewnątrzszkolne

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

III. Organizacja roku szkolnego

 1. Przekazanie organizacji związkowej aneksu arkusza organizacji
 2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
 3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły
 4. Deklaracja o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

IV. Przyjmowanie do publicznych szkół i przedszkoli cudzoziemców oraz osób niebędących obywatelami polskimi

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
 3. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego
 4. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
 5. Decyzja dyrektora przedszkola w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego

V. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023
 3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2022/2023

VI. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2020 r.

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 3. Ocena dorobku zawodowego
 4. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

VII. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2021 r.

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 3. Ocena dorobku zawodowego
 4. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 5. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego

VIII. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie stażu 1 września 2023 r.

 1. Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły
 2. Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 3. Opinia o przeprowadzonych zajęciach
 4. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 5. Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji
 6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia

IX. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli kończących staż na dotychczasowych zasadach

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 2. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 3. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

X. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - rozpoczęcie okresu przepracowania 1 września 2022

 1. Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022 r.)
 2. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań - załącznik
 3. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022 r.)
 4. Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska
 5. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 6. Zaświadczenie wystawiane przez dyrektora przedszkola

XI. Ocena pracy nauczyciela początkującego

 1. Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć
 2. Określenie wymiaru zajęć pokazowych oraz osoby obserwującej zajęcia
 3. Opinia o przeprowadzonych zajęciach
 4. Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy
 6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia
 7. Zgoda na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy

XII. Nowelizacja Karty Nauczyciela od 26 kwietnia 2023 r.

 1. Decyzja dyrektora dotycząca zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
 2. Informacja dyrektora dotycząca warunków powrotu nauczyciela do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu
 3. Informacja dyrektora o warunkach obniżenia nauczycielowi wymiaru czasu pracy
 4. Wniosek nauczyciela o bezpłatny urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny
 5. Wniosek nauczyciela o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8 roku życia
 6. Wniosek nauczyciela o powrót do pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnieniaWniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 7. Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

XIII. Kontrola trzeźwości

  Protokół kontroli trzeźwości pracownika Przykładowy fragment regulaminu pracy dotyczący badań trzeźwości

XIV. Odprawy dla nauczycieli

  Informacja o przyznaniu nauczycielowi odprawy emerytalno-rentowej Wykaz odpraw przysługujących nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

XV. Praca zdalna

 1. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk wykonywanych w ramach pracy zdalnej

XVI. Rada Pedagogiczna

 1. Wytyczne do sporządzania protokołów z zebrania Rady Pedagogicznej

XVII. Regulamin pracy

 1. Regulamin pracy po 26.04.2023 r.
 2. Wykaz obszarów podlegających modyfikacji w regulaminie pracy w oświacie po 26.04.2023

XVIII. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 2. Wykaz zmian od 1.07.2023 r. w zakresie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

XIX. Rezygnacja z funkcji kierowniczej

 1. Oświadczenie dyrektora o rezygnacji z funkcji kierowniczej
 2. Oświadczenie nauczyciela o rezygnacji z funkcji kierowniczej
 3. Zapytania o udzielenie opinii w przedmiocie odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej
 4. Zarządzenie dyrektora o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowniczej w następstwie rezygnacji

XX. Skrócenie okresu wypowiedzenia nauczycielowi

 1. Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia nauczyciela
 3. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pracownika niepedagogicznego
 4. Tabela. Skrócenie okresu wypowiedzenia z Karty Nauczyciela a ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

XXI. Świadectwo pracy

 1. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji
 2. Wzór świadectwa pracy od 23.05.2023 r.

XXII. Urlop bezpłatny w przedszkolu

 1. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego
 2. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela (Kodeks pracy)
 3. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela z ważnych przyczyn (Karta Nauczyciela)

XXIII. Zatrudnienie

 1. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu lub wolnych stanowiskach pracy od 26.04.2023

Autorzy

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

V

2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

23 zestawów | 76 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  2. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  3. Maj 2023. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.
  4. Wrzesień 2023. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
  5. Listopad 2023. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny